<span id="qppyj"><blockquote id="qppyj"></blockquote></span>
<cite id="qppyj"></cite>
  <legend id="qppyj"><li id="qppyj"></li></legend>

   <acronym id="qppyj"></acronym>
   <dd id="qppyj"></dd>
   <legend id="qppyj"></legend><span id="qppyj"><blockquote id="qppyj"></blockquote></span>

    當前位置:首頁 > 行測答題技巧寶典 > 數量關系技巧 > 數字推理技巧
    言語理解與表達:片段閱讀 選詞填空 數量關系:數學運算 數字推理 判斷推理:邏輯判斷 圖形推理 類比推理 定義判斷 常識判斷 資料分析 行測題庫 行測真題

    行測數量關系之數字推理精題精練第1期

    發布時間:2014-04-24 11:34:06 來源:公務員招考網 

     行測數量關系之數學推理精題精練第1期

     1、-5,27,77,61,23,( )

     A. 7

     B. -7

     C. -5

     D. 5

     答案:D

     2、13610,25714,26816,35715,43714,( )

     A. 48524

     B. 48718

     C. 46212

     D. 46813

     答案:C

     3、-24,3,30,219,()

     A. 289

     B. 346

     C. 628

     D. 732

     答案:D

     4、3,8,33,98,393,1178,()

     A. 4683

     B. 3547

     C. 3648

     D. 4713

     答案:D

     5、27,41,45,65,95,()

     A. 125

     B. 130

     C. 135

     D. 140

     答案:D

     

    福利影院